શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર આયોજીત
રવિવાર, ૩૦-જુલાઈ કેરમ કોમ્પીટીશન ના ફોટા