શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર - મુંબઈ
રવિવાર, ૨૭- નવેમ્બર ૬૦ મો રાહતના દરે મેડીકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ ના ફોટા

આર્થિક સહકારઃ

માતુશ્રી કેસરબેન વસનજી પુનશી ફરીઆ પરિવાર (ભચાઉ)

મોટા ફોટો જોવા અહીં ક્લીક કરો