શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર -મુંબઈ આયોજીત
રવિવાર, ૧૬-ઓકટોબર ના વિદ્યાર્થી સન્માન સમારંભ ના ફોટા..
મોટા ફોટો જોવા અહીં ક્લીક કરો