શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર આયોજીત
રવિવાર, ૪- ડિસેમ્બર ના ટેબલ ટેનીસ કોમ્પિટીશન ૨૦૧૬ ના ફોટા

મોટા ફોટો જોવા અહીં ક્લીક કરો