શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર - મુંબઈ આયોજીત
રવિવાર, ૨૬-માર્ચ ૬૨ મો રાહતના દરે મેડીકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ ના ફોટા

આર્થિક સહકારઃ

માતુશ્રી રમાબેન ચાંપશી સુરજી ગાલા (લાકડીયા)