શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર - મુંબઈ દ્વારા આયોજીત
ત્રણ હિતેચ્છુઓના સૌજન્યથી ગુરૂદેવ શ્રી રાકેશભાઈ પ્રેરિત
" શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન " ધરમપુર દ્વારા પ્રસ્તુત....

'મહાત્માના મહાત્મા યુગપુરુષ' નાટકની રજુઆત....
સોમવાર, ૨૭-માર્ચ ૨૦૧૭ ના ફોટા..