શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર - મુંબઈ દ્વારા આયોજીત

માતુશ્રી રાજીબેન હીરજી ખેરાજ ગડા પરિવાર - મનફરા (Magic-Mirror) ના સહયોગ થી
લેબર લો ની અટપટી કલમોમાં તાજેતરમાં થયેલ ફેરફારની જાણકારી અને સમજણ આપતો સેમિનાર

Awarness About Recent Changes in Labour LAWS
શુક્રવાર, ૩-માર્ચ ના ફોટા....