સમાજની આન-બાન ને શાનની સેવામય સફરને ઉજાગર કરતો કાર્યક્રમ
'સફર એક સેવકની'....

રવિવાર, ૭-ઓગસ્ટ ના પ્રેરણા સ્ત્રોત પથદર્શક શ્રી દામજી વિજપાર ગુણશી સાવલા (સુવઈ - દાદર) ના અભિવાદન સમારોહ પ્રસંગ ના ફોટા

મોટા ફોટો જોવા અહીં ક્લીક કરો
[RelationMarkup]