શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર દ્વારા આયોજીત
આઉટડોર સ્પર્ધા- ૨૦૧૭
રવિવાર, ૩- ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ ના થયેલી સ્પર્ધાના ફોટા