શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર - મુંબઈ
રવિવાર, ૧૭-સપ્ટેમ્બર ના ૬૫મો રાહતના દરે મેડીકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ ના ફોટા...

આર્થિક સહકારઃ

માતુશ્રી માનુબેન રતનશી પ્રેમજી ગાલા પરિવાર (વણોઈ)