શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર - મુંબઈ
દ્વારા આયોજીત
રવિવાર, ૧૭-સપ્ટેમ્બર ના બેડમિન્ટન અને ટેબલ ટેનિસ કોમ્પીટીશન ૨૦૧૭ ના ફોટા