સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ઉત્સવ-૨૦૧૭
વાગડનો સૌથી મોટો અને રોમાંચક પ્રોગ્રામ એટલે શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર દ્વારા આયોજીત થયેલ ઉત્સવ-૨૦૧૭
ઉત્સવ-૨૦૧૭ નાં ફાઈનલ પ્રોગ્રામનાં વિડીયો હવે જોઈ શકશો Youtube પર.

(The biggest and joyful entertainment programme for everyone in vagad is Utsav-2017 organised by Shree Vagad Kala Kendra.
You can watch all the performance of Final Programme of Utsav-2017 on Youtube)


વિડીયો જોવા Click here to watch video પર ક્લિક કરો.

પ્રોગ્રામની એક ઝલક
Part- 1
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.

Part- 2
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.

Part- 3
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.

Part- 4
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.

Part- 5
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.

Part- 6
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.

Part- 7
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.

Part- 8
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.

Part- 9
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.

Part- 10
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.

Part- 11
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.

Part- 12
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.

Part- 13
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.