શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર - મુંબઈ
રવિવાર, ૭-જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ -ઉત્સવ ૨૦૧૮ ના ફોટા