શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર દ્વારા આયોજીત
રવિવાર તા. ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૮ ના S.K OSWAL CUP 2018 ના ફોટા