સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ઉત્સવ-૨૦૧૭
વાગડનો સૌથી મોટો અને રોમાંચક પ્રોગ્રામ એટલે શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર દ્વારા આયોજીત થયેલ ઉત્સવ-૨૦૧૮
ઉત્સવ-૨૦૧૮નાં ફાઈનલ પ્રોગ્રામનાં વિડીયો હવે જોઈ શકશો Youtube પર.

(The biggest and joyful entertainment programme for everyone in vagad is Utsav-2018 organised by Shree Vagad Kala Kendra.
You can watch all the performance of Final Programme of Utsav-2018 on Youtube)


વિડિયો જોવા અહિં ક્લિક કરો
વિડિયો જોવા અહિં ક્લિક કરો
વિડિયો જોવા અહિં ક્લિક કરો

વિડિયો જોવા અહિં ક્લિક કરો

વિડિયો જોવા અહિં ક્લિક કરો
વિડિયો જોવા અહિં ક્લિક કરો
વિડિયો જોવા અહિં ક્લિક કરો
વિડિયો જોવા અહિં ક્લિક કરો

વિડિયો જોવા અહિં ક્લિક કરો
વિડિયો જોવા અહિં ક્લિક કરો
વિડિયો જોવા અહિં ક્લિક કરો
વિડિયો જોવા અહિં ક્લિક કરો
વિડિયો જોવા અહિં ક્લિક કરો
વિડિયો જોવા અહિં ક્લિક કરો