શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર - મુંબઈ
રવિવાર, ૨૫ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૮ ના ફ્રી કીડની નિદાન કેમ્પ ના ફોટા

આર્થિક સહકારઃ
શ્રી અમરશી પાલણ ગાલા પરિવાર (નુતન ત્રંબૌ-દાદર)