શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર-મુંબઈ દ્વારા આયોજીત
શનિવાર, ૧૪-જાન્યુઆરી અને રવિવાર, ૧૫-જાન્યુઆરી પીડીયાટ્રીક સર્જરી કેમ્પ (નાના બાળકોના ઓપરેશનો) ના ફોટા...

આર્થિક સહકારઃ

માતુશ્રી કેસરબેન વસનજી પુનશી ફરીઆ પરિવાર (ભચાઉ)