શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર- મુંબઈ
રવિવાર, તા. ૨૪ જુન ૨૦૧૮ ના ચેસ કોમ્પીટીશન ૨૦૧૮ ના ફોટા...