શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર - મુંબઈ
રવિવાર, ૨૫-જુન ચેસ કોમ્પીટીશન ૨૦૧૭ ના ફોટા

ચેસ કોમ્પીટીશન નો વિડીયોચેસ કોમ્પીટીશન ના ફોટા