શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર - મુંબઈ આયોજીત
રવિવાર, ૧૮-જુન ૬૩ મો રાહતના દરે મેડીકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ ના ફોટા

આર્થિક સહકારઃ
સેવા સંગિની મંડળ-ગ્રાંટરોડ-ગામદેવી