વાગડ કલા કેન્દ્ર આયોજીત અને ઈન્ડીયન કેન્સર સોસાયટીના સહયોગથી કેન્સર નિદાન શિબીર- બોરીવલી, ૩૧ મે ના ફોટાઃ


મોટા અને વધુ ફોટા જોવા અહીં ક્લિક કરો


##ADVT##