શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર - આયોજીત
કેરમ કોમ્પિટીશન
રવિવાર, ૧૯-જુલાઈ ના ફોટાઃ
વધુ અને મોટા ફોટા જોવા અહીં ક્લિક કરો


##ADVT##