સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ઉત્સવ-૨૦૧૬
વાગડનો સૌથી મોટો અને રોમાંચક પ્રોગ્રામ એટલે શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર દ્વારા આયોજીત થયેલ ઉત્સવ-૨૦૧૬
ઉત્સવ-૨૦૧૬ નાં ફાઈનલ પ્રોગ્રામનાં વિડીયો હવે જોઈ શકશો Youtube પર.

(The biggest and joyful entertainment programme for everyone in vagad is Utsav-2016 organised by Shree Vagad Kala Kendra.
You can watch all the performance of Final Programme of Utsav-2016 on Youtube)


વિડીયો જોવા Click here to watch video પર ક્લિક કરો.

પ્રોગ્રામની એક ઝલક
સોલો ડાન્સ
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.

ડ્યુએટ ડાન્સ
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.

વાગડ ગોટ ટેલેન્ટ
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.

અન્ય ડાન્સ
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.

ઈન્ડીયન ડાન્સ
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.

નાટક
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.

સ્કીટ
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.

ફેશન શો
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.

સ્પેશ્યલ ચાઈલ્ડ પર્ફોમન્સ
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.

ઇનામ વિતરણ
વિડીયો જોવા અહિં કલીક કરો.

##ADVT## ##NOTE##
##CTGKK##