શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર-મુંબઈ આયોજીત
ચેસ કોમ્પિટીશન
રવિવાર, ૨૮-જુન ના ફોટાઃવધુ અને મોટા ફોટા જોવા અહીં ક્લિક કરો


##ADVT##