સંસ્થાની આગામી ૩ વર્ષ (વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ થી ૨૦૨૦-૨૧) માટેના ચૂંટાયેલ ટ્રસ્ટ બોર્ડ
ચેરમેનટ્રસ્ટી, પ્રમુખ, વાગડ સંદેશ તંત્રી
શ્રી જગશી વેરશી દેઢિયા
Shri Jagshi Vershi Dedhia
(મનફરા)

ટ્રસ્ટી, ઉપપ્રમુખ
ડો. કાંતિલાલ કલ્યાણજી સાવલા(શાહ)
Dr. Kantilal Kalyanji Savla(Shah)
(મનફરા)

ટ્રસ્ટી, ઉપપ્રમુખ
ડો. જયંતિલાલ રતનશી સતરા(શાહ)
Dr. Jayantilal Ratanshi Satra(Shah)
(સુવઈ)

ટ્રસ્ટી, માનદ્દ મંત્રી
શ્રી જીતેન્દ્ર દેવશી ખિરાણી
Shri Jitendra Devshi Khirani
(લાકડીયા)

ટ્રસ્ટી, માનદ્દ મંત્રી
શ્રી મનોજ મણીલાલ ફુરિયા
Shri Manoj Manilal Furiya

ખારોઈ, પાર્લા

ટ્રસ્ટી, માનદ્દ મંત્રી
Shri Hemchand Khetshi Gada
શ્રી હેમચંદ ખેતશી ગડા

ભચાઉ, માટુંગા

ટ્રસ્ટી
શ્રી દામજી ભોજરાજ બુરિચા
Shri Damji Bhojraj Buricha
(મનફરા)

ટ્રસ્ટી
શ્રી વિનય વિરજી નંદુ
Shri Vinay Virji Nandu
(લાકડીયા)

ટ્રસ્ટી
Shri Manilal Juthalal Karia
શ્રી મણીલાલ જુઠાલાલ કારીઆ

રવ, થાણા