વાગડ સંદેશઃ એપ્રિલ - મે ૨૦૨૦
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશઃ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશઃ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશઃ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશઃ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશઃ જુલાઈ ૨૦૧૯
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશઃ મે ૨૦૧૯
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશઃ માર્ચ ૨૦૧૯
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશઃ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશઃ માર્ચ ૨૦૧૮
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ - ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ
ડિસેમ્બર ૨૦૧૭

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ
નવેમ્બર ૨૦૧૭

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ
ઓકટોબર - ૨૦૧૭

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ
સપ્ટેમ્બર - ૨૦૧૭

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ
ઓગસ્ટ - ૨૦૧૭

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ
જુલાઈ - ૨૦૧૭

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ
જુન - ૨૦૧૭

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ
મે - ૨૦૧૭

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ
એપ્રિલ - ૨૦૧૭

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ
માર્ચ - ૨૦૧૭

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ
ફેબ્રુઆરી - ૨૦૧૭

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ
જાન્યુઆરી - ૨૦૧૭

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ
ડિસેમ્બર - ૨૦૧૬

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ
નવેમ્બર - ૨૦૧૬

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ
ઓકટોબર-૨૦૧૬

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.


વાગડ સંદેશ
ઓગસ્ટ-૨૦૧૬

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ
જુલાઈ-૨૦૧૬

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ
જુન-૨૦૧૬

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ
મે-૨૦૧૬

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ
એપ્રિલ-૨૦૧૬

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ
માર્ચ-૨૦૧૬

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ
ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૬

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશ
જાન્યુઆરી-૨૦૧૬

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

The Mouthpiece ‘Wagad Sandesh’ of Shree Vagad Kala Kendra, which harmoniously unites Wagad Visa Oswal Community.

The initiators and founders of Shree Vagad Kala Kendra were not only confined to the educational activities. They also embraced an idea of all round development at the very outset. In one or other form they had started their publishing activities from very beginning. The mouthpiece of the VKK had got special identity with name Wagad Sandesh since 1974.

In 1991, the Magazine underwent a makeover. The journal was assisted professionally and a variety of articles and sections were added to suit the needs of the different type of readers.
In the year 2001 the journal got registered with the registrar of newspaper for India. Attempts were made to reach all the houses of the community.

Now, we feel proud to announce that it reaches as many as 9000 families of the community. The constructive and progressive activities of the community can be known from the colorful pictures and articles published in the magazine.