પંચ પરમેષ્ઠી વંદના








"ઘર ઘર ગુંજે શ્રી નવકાર,
એજ અમારો છે નિર્ધાર"