પંચ પરમેષ્ઠી વંદના
"ઘર ઘર ગુંજે શ્રી નવકાર,
એજ અમારો છે નિર્ધાર"