"GHAR GHAR GUNJE SHRI NAVKAR
EJ AMARO CHE NIRDHAR"