નવકાર જાપ- પાંચ મુદ્રાઓ સાથે- જયંતભાઈ 'રાહી'

સ્વરથી ઈશ્વર સુધી:

ઓમ જપ્પા કરોઃ

સૌના હૈયે નવકારઃ

મને લગન લાગી છેઃ"ઘર ઘર ગુંજે શ્રી નવકાર,
એજ અમારો છે નિર્ધાર"