BMPPP's Motivational / Founder:
Shree Jayantbhai Dahyalalbhai "Rahi"
(Patan-Chembur)

BMPPP Trustees:
Shree Keshavjibhai Umarshi Chhadva
(Moti Khakhar-Chembur)

Shree Chandrakantbhai Damji Shah
(Gadhshisha-Ghatkopar)

Shree Rasikbhai Nagardas Kothari
(Chuda-Varli)

Shree Parvinbhai Narbheram Shah
(Jamnagar-Walkeshwar)

Shree Harishbhai Gagubhai Chhadva
(Moti Khakhar-Chembur)

Shree Dineshbhai Jayantilal Shah
(Jamnagar-Mumbai)

Shree Javaharbhai Prataprai Koradia
(Amreli-Mulund)

Shree Manojbhai Ramanlal Shah (TipTop-Thane)
(Gundala-Mulund)

Shree Damjibhai Khetshi Dedhia (Dedhia Construction)
(Koday-Borivali)

Shree Rameshbhai Laljibhai Soni
(Wadala-Chinchpokli)

Shree Hitendrabhai (Hiten) Shamji Chheda
(Desalpur Kanthi -Tardev)

Shree Mukeshbhai Damji Maisheri
(Lala-Mulund)


"Navkar no Rankar" Trust na Trustee:

Shree Jayantbhai Dahyalalbhai "Rahi"
(Patan-Chembur)

Shree Bhavanji Velji Lodaya (Alias Somchandbhai)
(Arikhana-Mulund)

Sau. Zaverben Dalpatbhai Jain (Mallesha)
(Khivandi/Raj.-Dadar)


Shree Panch Parmeshthi Mahila Mandal na Sthapak:
Sau. Sushilaben Jayantbhai Rahi
(Patan-Chembur)


Panch Parmeshthi Mahila Mandal na Adhyaksha:
Sau. Mitaben Mulchand Rahi
(Patan-Chembur)


B.M.P.P.P. Yuvaforam na Prerak / Sthapak:
Shree Mulchandbhai Jayantbhai Rahi (Tikubhai)
(Patan-Chembur)


Co. Kanvinars:
Hitendra (Hiten) Shamji Chheda
(Desalpur Kanthi -Tardev)

Parag Harakhchand Chheda
(Rayan-LowerParel)

Rajesh Damji Maisheri
(Moti Sindhodi-Virar)

Sandeep Navinchandra Shah
(Mundra-Mulund)

CA Dinesh Shamji Sangoi
(Kapaya-Borivali)

Manish Zaverilal Gogri
(Nangalpur-Dombivali)

Binduben Hitesh Sheth
(Derdi Kumbhajine-Chembur)

Deepaben Bharat Gogri
(Nangalpur-Ghatkopar)

Kirtiben Avdhut Shinkar (Gogri)
(Godhra-Cotton Green)


"GHAR GHAR GUNJE SHRI NAVKAR
EJ AMARO CHE NIRDHAR"