સંસ્થાની આગામી ૩ વર્ષ (વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ થી ૨૦૨૦-૨૧) માટેના ચૂંટાયેલ અધિકારી બોર્ડ
ચેરમેનટ્રસ્ટી, પ્રમુખ, વાગડ સંદેશ તંત્રી
શ્રી જગશી વેરશી દેઢિયા
Shri Jagshi Vershi Dedhia
(મનફરા)

ટ્રસ્ટી, ઉપપ્રમુખ
ડો. કાંતિલાલ કલ્યાણજી સાવલા(શાહ)
Dr. Kantilal Kalyanji Savla(Shah)
(મનફરા)

ટ્રસ્ટી, ઉપપ્રમુખ
ડો. જયંતિલાલ રતનશી સતરા(શાહ)
Dr. Jayantilal Ratanshi Satra(Shah)
(સુવઈ)

ટ્રસ્ટી, માનદ્દ મંત્રી
શ્રી જીતેન્દ્ર દેવશી ખિરાણી
Shri Jitendra Devshi Khirani
(લાકડીયા)

ટ્રસ્ટી, માનદ્દ મંત્રી
શ્રી મનોજ મણીલાલ ફુરિયા
Shri Manoj Manilal Furiya

ખારોઈ, પાર્લા

ટ્રસ્ટી, માનદ્દ મંત્રી
Shri Hemchand Khetshi Gada
શ્રી હેમચંદ ખેતશી ગડા

ભચાઉ, માટુંગા

ખજાનચી
શ્રી નવિન કેશવજી નિસર
Shri Navin Keshavji Nisar
(ભચાઉ)

સહ ખજાનચી
શ્રી મયુર રતનશી દેઢિયા
Shri Mayur Ratanshi Dedhia
(મનફરા)