ઉત્સવ-૨૦૨૦
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

રંગીલા કપ - વોલિબોલ ટુર્નામેન્ટ - ૨૦૧૯
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

૭૨ મો મેડીકલ કેમ્પ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

૭૩ મો મેડીકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

૭૪ મો મેડીકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

૭૫ મો મેડીકલ કેમ્પ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

કેરમ કોમ્પીટીશન ૨૦૧૯
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

ચેસ કોમ્પીટીશન ૨૦૧૯
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

બેટમિન્ટન અને ટેબલ ટેનિસ કોમ્પિટીશન ૨૦૧૯
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

સ્વિમીંગ કોમ્પિટીશન ૨૦૧૯
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

ચેસ કોમ્પીટીશન ૨૦૧૮
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

S.K OSWAL CUP 2018
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

ફ્રી કીડની નિદાન કેમ્પ, થાણા
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ઉત્સવ ૨૦૧૮ ના વિડીયો
વિડીયો જોવા અહિં ક્લીક કરો

સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ઉત્સવ ૨૦૧૮ - ભાગ ૨
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ઉત્સવ ૨૦૧૮ - ભાગ ૧
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

આઉટડોર સ્પર્ધા- ૨૦૧૭
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

શૈક્ષણિક સન્માન સમારંભ ૨૦૧૭
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

ઝોડિયાક કપ - શુભારંભ ૨૦૧૭
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

ફ્રી મેગા મેડિકલ અને સર્જીકલ કેમ્પની શુભ શરૂઆત અને પ્રચાર ટીમ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

મેડિકલ-સર્જિકલ, કોર્નિયાગ્રાફ્ટિંગ કેમ્પના દાતાઓનું સન્માન ના વિડિયો
વિડિયો જોવા અહિં ક્લીક કરો

મેડિકલ-સર્જિકલ, કોર્નિયાગ્રાફ્ટિંગ કેમ્પના દાતાઓનું સન્માન
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

૬૫મો મેડીકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

બેટમિન્ટન અને ટેબલ ટેનિસ કોમ્પિટીશન ૨૦૧૭
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

રંગીલા કપ - વોલિબોલ ટુર્નામેન્ટ - ૨૦૧૭
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

કેરમ કોમ્પીટીશન
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

૨જો બેચ- નેચરોપેથી કેમ્પ-૨૦૧૭
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

૧ લો બેચ - નેચરોપેથી કેમ્પ-૨૦૧૭
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

ચેસ કોમ્પીટીશન ૨૦૧૭
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

૬૩ મો મેડીકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

મહિલા અને બાળકો ટેનિસ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ-૨૦૧૭
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

૬૨ મો મેડીકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

મહાત્માના મહાત્મા યુગપુરુષ નાટક
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ઉત્સવ-૨૦૧૭ ના વિડીયો
વિડીયો જોવા અહિં ક્લીક કરો

લેબર લો સેમિનાર
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો


સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ઉત્સવ ૨૦૧૭
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

પીડીયાટ્રીક સર્જરી કેમ્પ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

Zodiac Cup - ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ - ૨૦૧૬
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

ટેબલ ટેનીસ કોમ્પિટીશન ૨૦૧૬
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

૬૦ મો મેડીકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

ઝોડિયાક કપ - શુભ આરંભ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

વિદ્યાર્થી સન્માન સમારંભ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

રંગીલા કપ વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટન ૨૦૧૬
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

બેડમિન્ટન કોમ્પીટીશન-૨૦૧૬
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

૫૯ મો મેડીકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

સફર એક સેવકની - દામજી વિજપાર સાવલા
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

કેરમ કોમ્પિટીશન ના વિડીયો
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

કેરમ કોમ્પિટીશન
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

યોગ દિન નિમિત્તે ઉજવણી
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

૫૮ મો મેડીકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

ચેસ કોમ્પીટીશન
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

મહિલા અને બાળકો માટે ટેનિસ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

૫૭ મો મેડીકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

સાંસ્કૃતિક કાર્યક્ર્મ ઉત્સવ-૨૦૧૬ ના વિડીયો
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.

જનરલ સર્જરી નિદાન ઓપરેશન શિબીર
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.

૫૬મો મેડીકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.

૫૫ મો રાહતના દરે મેડીકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.

૫૪ મો ફ્રી મેડીકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.

VPL T-20 Season 8
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.

T-10 Cup 2016
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.

સાંસ્કૃતિક સ્પર્ધા ઉત્સવ-૨૦૧૬
ફોટા જોવા અહીં ક્લિક કરો

આઉટડોર સ્પર્ધા- ૨૦૧૫
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.


વિદ્યાર્થી સન્માન સમારોહ-૨૦૧૫
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.

રંગીલા કપ - વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.

૫૩મો ફ્રી મેડીકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ - ભચાઉ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.

૫૨મો ફ્રી મેડીકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ - ભચાઉ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.

કેરમ કોમ્પિટીશન
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.

ચેસ કોમ્પિટીશન
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.

૫૧મો ફ્રી મેડીકલ અને સર્જીકલ કેમ્પ - ભચાઉ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.

મેડીકલેઈમ પોલીસીધારકો સાથે મિટીંગ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.

કેન્સર ચેકઅપ કેમ્પ-બોરીવલી
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.

VPL T-20 Season 7
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.

ટી-૧૦ કપ ૨૦૧૫
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.

S.K. Oswal Cup-2015
મહિલા ટેનિસ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ

ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.

કેન્સર નિદાન શિબીર
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.

સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ઉત્સવ-૨૦૧૫
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.