સંસ્થાની આગામી ૩ વર્ષ (વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ થી ૨૦૨૦-૨૧) માટેના ચૂંટાયેલ કારોબારી કમિટી
કારોબારી સભ્ય
શ્રી હરેશ નાનજી ગાલા
Shri Haresh Nanji Gala
(લાક્ડીયા)

કારોબારી સભ્ય
શ્રી કાંતિલાલ રતનશી બુરિચા
Shri Kantilal Ratanshi Buricha
(નંદાસર)

કારોબારી સભ્ય
શ્રી દિપેશ મોતીલાલ ગડા
Shri Dipesh Motilal Gada
(સામખીયારી)

કારોબારી સભ્ય
શ્રી યોગેશ પોપટલાલ ગડા
Shri Yogesh Popatlal Gada
(લાકડીયા)

કારોબારી સભ્ય
શ્રી દામજી પ્રેમજી ગડા
Shri Damji Premji Gada
(લાકડીયા)

કારોબારી સભ્ય
શ્રી રમેશ વિજપાર નિસર
Shri Ramesh Vijpar Nisar
(ભચાઉ)

કારોબારી સભ્ય
શ્રી દિલીપ શીવજી નંદુ
Shri Dilip Shivji Nandu
(લાકડીયા)

કારોબારી સભ્ય
શ્રી નવિન રાયશી વિસરીયા
Shri Navin Rayshi Visaria
(નંદાસર)

કારોબારી સભ્ય
શ્રી આરસ જયંતિલાલ શાહ
Shri Aaras Jayantilal Shah
(ખારોઈ)

કારોબારી સભ્ય
Shri Pravin Karman Gala
શ્રી પ્રવિણ કરમણ ગાલા

ત્રંબો, દાદર

કારોબારી સભ્ય
શ્રી જતીન રવજી સતરા
Shri Jatin Ravji Satra
(ભચાઉ)

કારોબારી સભ્ય
શ્રી ચિરાગ મગનલાલ નંદુ
Shri Chirag Maganlal Nandu
(લાકડીયા)

કારોબારી સભ્ય
Shri Vinod Motilal Savla
શ્રી વિનોદ મોતીલાલ સાવલા

(સુવઈ)

કારોબારી સભ્ય
Shri Malshi Thaver Rita
શ્રી માલશી થાવર રીટા

(લાકડીયા)