શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર દ્વારા આયોજીત
આઉટડોર સ્પર્ધા- ૨૦૧૫
રવિવાર, ૬-ડિસેમ્બર ના થયેલી સ્પર્ધાના ફોટા.
મોટા અને વધુ ફોટો જોવા અહીં ક્લીક કરો
OUTDOOR SPORTS -2015
RESULT SHEET

4 TO 7 Yrs.male
50 Mt. Runing
Rank Name Village
1. Vatsal Vipul Ravji Chheda (Bhachau)
2. Moksh Haresh Vershi Shah (Aadhoi)
3. Hridhaaan Chetan Avchar Shah (Lakadiya)
Flag Race
1.Vatsal Vipul Ravji Chheda (Bhachau)
2.Parshwa Kalpesh Velji Satra (Bharudiya)
3.Jash Bhavin Amrutlal Nandu (Lakadiya)
Shoe Hunt
1.Parshwa Kalpesh Velji Satra (Bharudiya)
2.Rajveer Kamal Arvind Shah (Bhachau)
3.Vatsal Vipul Ravji Chheda (Bhachau)
Throw Ball
1.Veer Ketan Khimji Gala (Gagodar)
2.Vatsal Vipul Ravji Chheda (Bhachau)
3.Hridhaaan Chetan avchar Shah (Lakadiya)
4 TO 7 Yrs.female
50 Mt. Runing Femal
1.Rashi Ashwin Babubhai Chheda(Lakadiya)
2.Kavaya Bhavin Valji Shah (Samakhiyari)
3.Jiya Sanjay Vinod Shah (Lakadiya)
Flag Race
1.Rashi Ashwin Babubhai Chheda(Lakadiya)
2.Kavaya Bhavin Valji Shah (Lakadiya)
3.Gnaapti Nilesh Ravji Satra (Bhachau)
Shoe Hunt
1.Zeel Dinesh Babulal Dagha (Aadhoi)
2.Arya Hemal Gopal Nisar (Ghanithar)
3.Rashi Ashwin Babubhai Chheda(Lakadiya)
Throw Ball
1.Kavaya Bhavin Valji Shah (Samakhiyari)
2.Gnaapti Nilesh Ravji Satra (Bhachau)
3.Yashvi Vinod Nenshi Boricha (Aadhoi)
7 TO 10 Yrs.male
50 Mt. Runing
1.Diyaan Deepak Punshi Chheda (Samakhiyari)
2.Monik Rajesh Gangji Shah (Samakhiyari)
3.Aarav Kamlesh Avhcar Shah (Lakadiya)
Spoon N Marble
1.Medhansh Niren Mansukhlal Shah (N. Trambau)
2.Vansh Bhadresh Raichand Vora (Manafara)
3.Vansh Nilesh Shamji Karia (Rav)
Chocolate Race
1.Parv Parin Amarshi Gada (Samakhiyari)
2.Diyaan Deepak Punshi Chheda (Samakhiyari)
3.Aarav Kamlesh Avhcar Shah (Lakadiya)
One legged Race
1.Diyaan Deepak Punshi Chheda (Samakhiyari)
2.Mahir Jatin Premji Karia (Lakadiya)
3.Dev Deepak Dhanji Shah/ Gada (Manafara)
Throw Ball
1.Tanishq Rajesh Shantilal Nishar (Suvai)
2.Vansh Nilesh Shamji Karia (Rav)
3.Aarav Kamlesh Avhcar Shah (Lakadiya)
7 TO 10 Yrs.Female
50 Mt. Runing
1.Aarya Mayur Babubhai Gada/ Shah (Lakadiya)
2.Tvisha Jiten Ramji Boricha/ Shah (Lakadiya)
3.Labdhi Chetan Devshibhai Shah (Faria) (Manafra)
Spoon N Marble
1.Dviiti Vipul Shamji Gada (Bhahchau)
2.Tvisha Jiten Ramji Boricha/ Shah (Lakadiya)
3.Yashvi Chetan Ramnik Chheda (Aadhoi)
Chocolate Race
1.Jaini Chetan Avchar Shah (Lakadiya)
2.Khanjan Kartik Popat Gala (Bhachau)
3.Simone Mitesh Chiman Shah (Lakadiya)
One legged Race
1.Aarya Mayur Babubhai Gada/ Shah (Lakadiya)
2.Tvisha Jiten Ramji Boricha/ Shah (Lakadiya)
3.Bhoomi Chandrasen Punshi Chheda (Samakhiyari)
Throw Ball
1.Labdhi Chetan Devshibhai Shah (Faria) (Manafara)
2.Panisthi Dinesh Hansaraj Shah (Lakadiya)
3.Bhoomi Chandrasen Punshi Chheda (Samakhiyari)
10 TO 13 Yrs. Male
100 Mt. Runing
1.Hetvik Pravin Ratanshi Gala (Ghanithar)
2.Smit Bharat Amrutlal Nandu (Lakadiya)
3.Parin Daksheesh Lakhamshi Gala (Manafara)
Spoon N Marble
1.Shubham Hemraj Velji Shah (Lakadiya)
2.Sameet Vinod Ravji Chheda (Rav)
3.Pratham Ramnik Ramji Chheda (Bhachau)
Potato Race
1.Hetvik Pravin Ratanshi Gala (Ghanithar)
2.Smit Bharat Amrutlal Nandu (Lakadiya)
3.Bhavya Prakash Shantilal Gada (Lakadiya)
Floating Ball
1.Rahil Jatin Premji Karia (Lakadiya)
2.Khush Kalpesh Popatlal Bauva (N. Trambau)
3.Naitik Vipul Lakhamshi Gala (Manafara)
Throw Ball
1.Manav Amit Bhagwanji Gada (Bhachau)
2.Smit Bharat Amrutlal Nandu (Lakadiya)
3.Hetvik Pravin Ratanshi Gada (Ghanithar)
10 TO 13 Yrs. Female
100 Mt. Runing
1.Harshi Jayesh Kanji Shah (Gada) (Thoriyari)
2.Khushi Prakash Shantilal Gada (Lakadiya)
3.Riva Nimesh Shantilal Gala (Bhachau)
Spoon N Marble
1.Asmi Chhaganlal Shivji Nandu (Lakadiya)
2.Riva Nimesh Shantilal Gala (Bhachau)
3.Dvisha Vipul Shamji Gada (Bhachau)
Potato Race
1.Khushi Prakash Shantilal Gada (Lakadiya)
2.Harshi Jayesh Kanji Shah (Gada) (Thoriyari)
3.Dvisha Vipul Shamji Gada (Bhachau)
Floating Ball
1.Nidhi Manish Lakhamshi Karia (Manafra)
2.Jiya Kiran Khetshi Shah (Aadhoi)
3.Prisha Haresh Ghanshyam Nishar (Bhachau)
Throw Ball
1.Krina Satish Manilal Chheda (Lakadiya)
2.Khushi Prakash Shantilal Gada (Lakadiya)
3.Riva Nimesh Shantilal Gala (Bhachau)
13 TO 16 Yrs. Male
200 Mt. Runing
1.Ronak Dipesh Motilal Shah (Samakhiyari)
2.Devansh Chetan Nenshi Boricha (N.Trambau)
3.Manan Mukesh Harakchand Gada (Lakadiya)
Three legged Race
1.Vatsal Jayesh Velji Karia (Kakrava)
1.Aagam Haresh Shamji Chheda (Manafra)
2.Krish Umesh Kantilal Chheda (Lakadiya)
2.Heer Ashwin Parbat Gala (Rav)
3.Hetvik Jitendra Raichand Gada (Bhachau)
3.Kevin Rajesh Keshavji Gada (Bhachau)
Sack Race
1.Ronak Dipesh Motilal Shah/ Gada (Samakhiyari)
2.Naitik Hasmukh Nathalal Gala (Rav)
3.Jinen Chetan Nenshi Boricha (N.Trambau)
Long Jump
1.Ronak Dipesh Motilal Shah/ Gada (Samakhiyari)
2.Manan Mukesh Harakchand Gada (Lakadiya)
3.Kevin Rajesh Keshavji Gada (Bhachau)
400 mt. Relay
1.Kevin Rajesh Keshavji Gada (Bhachau)
1.Shivam Jayantilal Punshi Gada (Manafra)
1.Jay Chhadva
1.Dhrumil Rmesh Samji Gada (Lakadiya)
2.Kevin Arvind Popat Gada (Rav)
2.Harsh Gala
2.Jinen Chetan Nenshi Boricha (N.Trambau)
2.Ronak Dipesh Motilal Shah (Samakhiyari)
3.Paras Praful Kanji Gada (Samakhiyari)
3.Daksh Vijay Gabhu Savla (Manafra)
3.Devansh Chetan Nenshi Boricha (N.Trambau)
3.Yugansh Praful Jayatilal Nishar (Trambau)
13 TO 16 Yrs. - Female
200 Mt. Runing
1.Manasvi Mukesh Harkchand Gada (Lakadiya)
2.Yashvi Rajesh Gangji Shah (Samakhiyari)
3.Hainishi Manoj Popatlal Gala (Kharoi)
Three Legged Race
1.Dhrumi Suresh Khimji Chheda (Lakadiya)
1.Dhruvi Dharmendra Devji Gala (Lakadiya)
2.Vruti Bipin Premji Vadhan (Suvai)
2.Yashvi Rajesh Gangji Shah (Samakhiyari)
3.Manasvi Mukesh Harkchand Gada (Lakadiya)
3.Vanshi Dhanji Karsan Karia (Bhachau)
Skipping Race
1.Hainishi Manoj Popatlal Gala (Kharoi)
2.Dhrumi Suresh Khimji Chheda (Lakadiya)
3.Priya Suresh Khimji Chheda (Lakadiya)
Needle N Thread
1.Priya Suresh Narshi Gada (Bhachau)
2.Hainishi Manoj Popatlal Gala (Kharoi)
3.Foram Mukesh Dhanji Dedhia (aadhoi)
Shuttle Relay
1.Dhrumi Suresh Khimji Chheda (Lakadiya)
1.Dhruvi Dharmendra Devji Gala (Lakadiya)
1.Vruti Bipin Premji Vadhan (Suvai)
1.Manasvi Mukesh Harkchand Gada (Lakadiya)
2.Priya Suresh Khimji Chheda (Lakadiya)
2.Hainishi Manoj Popatlal Gala (Kharoi)
2.Vanshi Dhanji Karsan Karia (Bhachau)
2.Dvisha Vipul Shamji Gada (Bhachau)
3.Foram Mukesh Dhanji Dedhia (Aadhoi)
3.Priya Suresh Narshi Gada (Bhachau)
3.Dhrumi Paresh Premji Nandu (Lakadiya)
3.Yashvi Rajesh Gangji Shah (Samakhyari)
16 TO 25 Yrs.Male
400 Mt. Runing
1.Ankit Ravji Nishar (Gagodar)
2.Jainik Ashok Furia (Suvai)
3.Hardik Mahendra Chhadwa (Suvai)
Long Jump
1.Kaivan Hitesh Popatlal Karia (Bhachau)
2.Hardik Mahendra Narshi Chhadwa (Suvai)
3.Dhruvin Dilip Bhimshi Gindra (Bharudiya)
High Jump
1.Hardik Mahendra Narshi Chhadwa (Suvai)
2.Ankit Ravji Nishar (Gagodar)
3.Deep Dhiraj Raisi Shah (Suvai)
Shot Put
1.Merin Navin Khetshi Shah (Suvai)
2.Rokin Kanji Momaya Nandu (Lakadiya)
3.Darshil Mukesh Bachubhi Gala (Lakadiya)
800 mt. Relay
1.Dhruvin Dilip Bhimshi Gindra (Bharudiya)
1.Viral Rasik Hansaraj Shah (Lakadiya)
1.Deep Dhiraj Raisi Shah (Suvai)
1.Hardik Mahendra Narshi Chhadwa (Suvai)
2.Jainik Ashok Furia (Suvai)
2.Kaivan Hitesh Popatlal Karia (Bhachau)
2.Jigar Mansukh Madan Gada (Lakadiya)
2.Ankit Ravji Nishar (Gagodar)
3.Merin Navin Khetshi Shah (Suvai)
3.Rokin Kanji Momaya Nandu (Lakadiya)
3.Aditya Dinesh Bharmal Gala (Samakhiyari)
3.Sohel Khetshi Samat Gala (Lakadiya)
16 TO 25 Yrs. - Female
200 Mt. Runing
1.Divya Bharat Meghji Furia (Aadhoi)
2.Urvi Jayesh Kanji Shah (Gada) (Thoriyari)
3.Shruti Himanshu Jayantilal Shah (Lakadiya)
Skipping Race
1.Divya Bharat Meghji Furia (Aadhoi)
2.Vaibhavi Rajesh Hansaraj Khuthia (Bhachau)
3.Shruti Himanshu Jayantilal Shah (Lakadiya)
Needle N Thread
1.Divya Bharat Meghji Furia (Aadhoi)
2.Vaibhavi Rajesh Hansaraj Khuthia (Bhachau)
3.Nidhi Chunilal Damji Gala (Lakadiya)
Throw Ball
1.Shruti Himanshu Jayantilal Shah (Lakadiya)
2.Miloni Vimal Narshi Gada (Bhachau)
3.Vaibhavi Rajesh Hansaraj Khuthia (Bhachau)
400 mt. Relay
1.Vaibhavi Rajesh Hansaraj Khuthia (Bhachau)
1.Divya Bharat Meghji Furia (Aadhoi)
1.Nidhi Chunilal Damji Gala (Lakadiya)
1.Vrushti Mukesh Damji Furia (Lakadiya)
2.Shruti Himanshu Jayantilal Shah (Lakadiya)
2.Urvi Jayesh Kanji Shah (Gada) (Thoriyari)
2.Devanshi Dharmendra Gunshi Shah (Lakadiya)
2.Miloni Vinod Narshi Gada (Bhachau)
Above 25 Yrs. - Male
100 Mt. Running
1.Ankit Pravin Narpar Satra (Aadhoi)
2.Vinod Nenshi Punja Boricha (Aadhoi)
3.Amit Padamshi Khimji Dedhia (Bhachau)
Shot Put
1.Kehul Shantilal Devshi Visariya (Nandasar)
2.Amit Padamshi Khimji Dedhia (Bhachau)
3.Ankit Pravin Narpar Satra (Aadhoi)
400 mt. Relay
1.Amit Padamshi Khimji Dedhia (Bhachau)
1.Jitesh Velji Bhuralal Karia (Kakarva)
1.Vinod Nenshi Punja Boricha (Aadhoi)
1.Jatin Champaklal Furia (Bhachau)
2.Kehul Shantilal Devshi Visariya (Nandasar)
2.Ankit Pravin Narpar Satra (Aadhoi)
2.Vipul Premji Gala (Ghanithar)
2.Ramnik Jakhu Gangji Gala (Lakadiya)
3.Bipin Premji Dungarshi Gala (Ghanithar)
3.Mansukh Hansaraj Waghji Shah (Lakadiya)
3.Haresh Ghanshyam Nishar (Bhachau)
3.Dharmendra Gunshi Gover Shah(Lakadiya)
Throw Ball
1.Kehul Shantilal Devshi Visariya(Nandasar)
2.Ankit Pravin Narpar Satra (Aadhoi)
3.Vinod Nenshi Punja Boricha (Aadhoi)
Above 25 Yrs.Female
100 Mt. Running
1.Shilpa Atul Premji Satra (Bharudiya)
2.Manisha Nilesh Shamji Karia (Rav)
3.Sonal Hasmukh Hirji Gada (Samakhiyari)
Needle N Thread
1.Shilpa Atul Premji Satra (Bharudiya)
2.Heena Vipul Premji Gala (Ghanithar)
3.Rekha Rasik Ravji Chheda (Bhachau)
400 mt. Relay
1.Nehal Haresh Ghanshyam Nishar (Bhachau)
1.Shilpa Atul Premji Satra (Bharudiya)
1.Manjula Valjibhai Ladhabhai Shah (Lakadiya)
1.Smita Hiren Hasmukh Shah (Kharoi)
2.Krupali Chandu Devji Dedhia (Manafra)
2.Priti Manoj Popatlal Gala (Kharoi)
2.Alpa Vipul Ravji Chheda (Bhachau)
2.Jayshree Niraj Popatlal Gala (Bhachau)
3.Nisha Nimesh Damji Gada (Bhachau)
3.Rekha Rasik Ravji Chheda (Bhachau)
3.Sonal Hasmukh Hirji Gada (Samakhiyari)
3.Hetal Dinesh Manilal Satra (Bharudiya)
Throw Ball
1.Yesha Bipin Premji Gala (Ghanithar)
2.Priti Manoj Popatlal Gala (Kharoi)
3.Hetal Dinesh Manilal Satra (Bharudiya)
##NOTE## ##ADVT##