વિદ્યાર્થી સન્માન સમારંભ
રીઝલ્ટ સબમીશન ફોર્મ માટે અહીં ક્લીક કરો

વિદ્યાર્થી સન્માન ૨૦૧૬ પુસ્તીકા
જોવા અહીં ક્લીક કરો

વિદ્યાર્થી સન્માન સમારંભ-૨૦૧૫
વિદ્યાર્થીઓની યાદીની બુક જોવા અહીં ક્લિક કરો.

વિદ્યાર્થી સન્માન સમારોહ-૨૦૧૫
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો.

વિદ્યાર્થી સન્માનમાં અતિથી વિશેષ તરીકે પધારેલા લેખક જય વસાવડા નો વિડીયો
વિડીયો જોવા અહિં ક્લીક કરો.

Activities Promoting Student Education

We have entered already into the first decade of the 21st century. Whether it is a matter of higher education here in India or abroad our community Shree Wagad Visa Oswal Samaj has achieved a prominent place along with other progressive communities.

Now, in our community every year from 250 to 300 graduates emerge. The point to be noted is that 10 graduates go abroad for higher education and girls strive to remain on the equal footing with boys. Girls have gone wheal even they have excelled boys in some fields.

The situation was different four decades back when the group of graduates and post-graduates emerged. The total number of students passing succeed with graduation and post graduation did not exceed the figure 100.

The abovementioned situation was not confined to Wagad Visa Oswal but it was also witnessed in groups known as Wagad in eastern Kutch. The progressive and dynamic educated people understood the significance of higher education. They put their efforts and efforts resulted in the formation of Shree Vagad Kala Kendra in 1966.

With the passing of time, the non Wagad Oswal Samaj volunteers started the activities of felicitation of students of their own communities so VKK became exclusively Wagad Visa Oswal Association.

In beginning, in order to draw the attention of people the educational programmers were held side by side with cultural programmes. The proportion of people engaged in educational and extracurricular activities increased with passing of time and the need rose to separate the programme of feliciation of the educated people.

Under the education programmes deserving students are felicitated and they are given guidance for the careers. In order to provide guidance for vocations, people from the different walks of life are invited. Those who are invited have rich background of Professions and education.

As a part of the function of felicitation of brilliant students, the students of S.S.C. and equivalent examinations are honoured with saraswati Medal students of different streams of H.S.C. like Science, Commerce and Arts are also appreciated. It goes without saying that special functions of felicitating students of higher education are also arranged.