મેડીકલેઈમ બાબત ખાસ અનુરોધ
વધુ વિગત માટે અહીં ક્લીક કરો.


મેડિક્લેઈમ યોજના (વર્ષ: ૨૦૧૯ - ૨૦)
વધુ માહિતી જોવા અહિં ક્લીક કરો

For Medicalaim Intimation
Only in Holiday & Sunday
SMS on 7718813388 following details
Policy No:-
Policy Holder Name:-
Patient Name:-
Hospital Name & Address:-
Date of Admission:-

We are doing various activities for the people of our community and our community has always given support to all that activities. We are running Mediclaim Scheme From the year 2003 for them. In the Year 2014-2015 we have paid approximately Rs. 2,31,00,000 ( Rupees Two Crore Thirty One Lacs ) towards premium in Mediclaim. Out of this premium Policy Holders have contributed approx Rs. 1,46,00,000 ( Rupees One Crore Forty Six Lacs only ) and we have given subsidy of Rs. 85,00,000 ( Rupees Eighty Five Lacs only) to Policy Holders. Out of these Rs. 85,00,000 subsidy approximately 25 Lacs are given by Village Mahajan & Mandals & Social Groups & remaining amount paid by Vagad Kala Kendra. In our Mediclaim Scheme approximately 8000 person from 2500 families are participating. Since last three years new Mediclaim Policies are being taken round the year.