સંસ્થા વહીવટી કાર્યાલયઃ
શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર અને
વાગડ કલા કેન્દ્ર કો-ઓપ ક્રેડિટ સોસાયટી લિ.
સ્ટોન લોજ, ૧લે માળે, ૬૯, એસ.કે. બોલે રોડ, જૈન હેલ્થ સેન્ટરની સામે, દાદર(વે). મુંબઈ-૪૦૦૦૨૮.
ફોનઃ 02224371212 / 1515
ટેલિફેક્સઃ 02224371818
મિસ્ડકોલ નં. 02262116856

Email: info@vagad.org
Website:
www.vagad.org
Facebook Link: www.facebook.com/ShreeVagadKalaKendra##ADVT##