ચેસ કોમ્પીટીશન ૨૦૧૯
ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા અહિં ક્લીક કરો

સ્વિમીંગ કોમ્પિટીશન ૨૦૧૯
ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા અહિં ક્લીક કરો

૫૦ દષ્ટિહિનોને નવી કીકી બેસાડી દષ્ટિ આપવાનું સ્વપ્ન
વધુ વિગત માટે અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશઃ મે ૨૦૧૯
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશઃ માર્ચ ૨૦૧૯
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.