શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર

વાગડ સંદેશઃ એપ્રિલ- ૨૦૨૧
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશઃ માર્ચ- ૨૦૨૧
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

ઉત્સવ-૨૦૨૦
વિડીયો જોવા અહિં ક્લીક કરો

ફ્રી જનરલ સર્જરી કેમ્પના ફોટા - શ્રી વાગડ કલા કેન્દ્ર
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

વાગડ સંદેશ - ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

ખારોઈ ગામ માં યોજાયેલ નેત્ર રક્ષા અભિયાન ના ફોટા
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

વાગડ સંદેશઃ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશઃ નવેમ્બર ૨૦૨૦
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશઃ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

૮૧ મો ફ્રી મેડીકલ અને સર્જીકલ તેમજ યુરોલોજી કેમ્પ
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

વાગડ સંદેશઃ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

મેડીકલેઈમ બાબત ખાસ અનુરોધ
વધુ વિગત માટે અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશઃ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

મેડિકલેમ પોલિસીની વિગતો
વધુ વિગત માટે અહીં ક્લીક કરો.

વાગડ સંદેશઃ જુલાઈ ૨૦૨૦
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

ફોકસ કેલીગ્રાફિક વેબીનાર
રવિવાર, ૧૪-જુન ૨૦૨૦

વિશા ઓશવાળ કેળવણી ફંડ
લોન / સ્કોલરશીપ માટે એપ્લિકેશન ફોર્મ

ડાઉનલોડ કરવા અહીં કલીક કરો

વાગડ સંદેશઃ જુન ૨૦૨૦
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

SHREE VAGAD KALA KENDRA
PRESENTS

GenX ...
The Youth Of Vagad


We Would Like To Welcome The Younger Generation Of Vagad Who Wants To Bring The Change And Have A Will To Bring The Change

We SVKK Is Creating A New Platform For All Those Talented Youth Of Our Community Who Have

-Leadership Skills
-Vision
-Creative by Ideas & Concepts
-Planners & Executers
-Speakers

No Need For Any Reffrence - Only Willingness To Do Something For The Community & Bring The Change

Vagad Youth Note:
-Those Are Between 18-40 years (Male/Female)
-Those Who Can Contribute Selfless
-Those Who Can Give Time & Efforts
-Those Who are Willing To Contribute
Can Join The Group - Rest Who Wants To Join For ‘TIME PASS’ Kindly Do Not Disturb others By Joining The Group
They would be Removed From the Group by Admins

To Join Follow The Link:-
https://chat.whatsapp.com/Dc8EcaIZGST5zXlKihDa9U
વધુ વિગત માટે અહીં ક્લીક કરો.

મેડીકલેઈમ બાબત ખાસ અનુરોધ
વધુ વિગત માટે અહીં ક્લીક કરો.

નેચરોપેથી કેમ્પ 2020
વધુ વિગત માટે અહીં ક્લીક કરો.

ઉત્સવ-૨૦૨૦
ફોટા જોવા અહિં ક્લીક કરો

૫૦ દષ્ટિહિનોને નવી કીકી બેસાડી દષ્ટિ આપવાનું સ્વપ્ન
વધુ વિગત માટે અહીં ક્લીક કરો.